Algemene voorwaarden Business Post Limburg BV

Op alle producten en diensten van Business Post Limburg BV (hierna BPL) zijn de Algemene Voorwaarden van BPL van toepassing. Op postzendingen die door PostNL vervoerd worden zijn ook de algemene voorwaarden voor opgedragen Postvervoer (AVP) van PostNL van toepassing.

Artikel 00: INLEIDING

Op alle producten en diensten van BPL zijn deze Algemene Voorwaarden Business Post Limburg BV van toepassing. Alle opdrachten worden door BPL onder deze voorwaarden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en een dergelijke afspraak schriftelijk door BPL is bevestigd.

Artikel 01: DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

BPL: Business Post Limburg BV
Opdrachtgever: natuurlijke – dan wel rechtspersoon in wiens opdracht BPL een dienst verleent.
Dienstverlening: faciliteren, voeren van regie, de distributie en het bezorgen van drukwerken, berichten, pakketten en goederen alsmede het verzorgen van direct mail, het opslaan, converteren en overbrengen van informatie en alle andere logistieke activiteiten van goederen in de ruimste zin des woord die voor opdrachtgever(s) worden verricht.
Zending: een informatiedrager, een geadresseerd en/of ongeadresseerd document dan wel ander geadresseerd/ ongeadresseerd materiaal dat BPL bij wijze van haar dienstverlening vervoert en/of laat vervoeren en afleveren in opdracht van haar opdrachtgever door een daartoe aangewezen vervoerder.
Vervoerder: BPL en/of een derde die zorg draagt voor collectie, distributie, bezorging van de door de opdrachtgever aangeboden zendingen/materialen.
Uitvoerder: derde die voor BPL ondersteunende activiteiten verricht, bijvoorbeeld fulfilment, adressering etc. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van medewerk(st)ers van BPL worden daar mede onder begrepen de medewerkers van derden aan wie BPL werkzaamheden in het kader van haar dienstverlening en deze algemene voorwaarden uitbesteedt.

Artikel 02: OFFERTES
1. Elke aanbieding en offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders in de offerte vermeld. De offerte wordt geheel vrijblijvend gedaan tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk vermeld en kan door BPL steeds worden herroepen. Vrijblijvend zijn eveneens de in onze prospectussen genoemde servicekaders alsmede genoemde aantallen, formaten, gewichten en tarieven. De BTW is bij de genoteerde prijzen nimmer inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Mochten de in de offertes of prospectussen genoemde servicekaders, aantallen, formaten of gewichten worden gewijzigd, of bij de uitvoering van een opdracht afwijkingen worden geconstateerd met de voor deze opdracht uitgebracht offerte, dan behoudt BPL – ook wanneer reeds een opdrachtbevestiging mocht hebben plaatsgevonden – zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving aan of toestemming van de opdrachtgever het gewijzigde of afwijkende in rekening te brengen tegen de daarvoor dan geldende prijs en verplicht de opdrachtgever zich tot betaling daarvan. Offertes kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard. BPL is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren als zou deze schriftelijk zijn gedaan. Indien de wederpartij een offerte aanvaardt, heeft BPL het recht om het aanbod binnen 8 dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.
2. Offertes zijn gebaseerd op de informatie die aan BPL door de opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle noodzakelijke informatie aan BPL heeft verstrekt en dat deze informatie juist is. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle documenten en gegevens die BPL nodig acht voor het conform de afgesproken planning uitvoeren van de opdracht, tijdig in het bezit komen van BPL.

Artikel 03 : TOT STAND KOMEN VAN DE OVEREENKOMST
1. Overeenkomsten die niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor BPL eerst bindend na schriftelijke bevestiging van BPL. Een overeenkomst komt niettemin tot stand bij het afhalen en afgifte van de goederen door een door BPL ingeschakelde derde dan wel, wanneer BPL binnen acht dagen (nadat BPL de opdracht of wijziging heeft ontvangen) deze heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

Artikel 04: WEIGERING
1. Ten aanzien van de aflevering, verpakking en vervoer van zendingen gelden de door BPL aan te geven regels. De door BPL bevestigde prijzen gelden slechts voor zover de genoemde formaten, gewichten, aantallen e.d. overeenkomen met die van het afgeleverd materiaal. BPL kan haar dienstverlening en het vervoer door derden van een zending zonder opgave van redenen en zonder schadeplichtig te worden weigeren of niet verder uitvoeren indien:
• De zending/materiaal afwijkt van genoemde formaten, gewichten, aantallen e.d., of indien moeilijkheden ontstaan bij de bewerking als gevolg van stugheid of slapheid of onvoldoende afwerking van het materiaal. BPL is naar haar keuze gerechtigd voorzieningen te treffen en de hiermee verband houdende kosten in rekening te brengen.
• De zending naar inhoud, vorm of doel naar het oordeel van BPL strijdig is met bepalingen in het CMR-verdrag, andere wettelijke bepalingen of van de overheid afkomstige regelgeving, (algemene) voorwaarden van een door BPL in te schakelen derde, de openbare orde of goede zeden, in al welke gevallen de opdrachtgever wel gehouden is tot vergoeding van kosten, schade en rente van BPL, waaronder gederfde winst.

Artikel 05: TARIEVEN, VERGOEDINGEN EN, UITVOERING
1. Zonder nadere instructies van opdrachtgever heeft BPL het recht restanten en/of onbestelbare zending, van de opdracht te retourneren. Alle directe en indirecte kosten, die verband houden met het retourneren van het materiaal, komen voor rekening van de opdrachtgever.
2. Drie maanden na het sluiten van een overeenkomst kunnen tussentijdse veranderingen van het niveau van lonen en kosten die BPL noodzaken tot tariefsverandering en worden doorberekend aan opdrachtgever.
3. De door of namens de opdrachtgever op het verzendadvies aangegeven hoeveelheid mag BPL als juist aannemen. BPL aanvaardt generlei aansprakelijkheid bij verschil tussen de geleverde en geadviseerde hoeveelheid. De te verzenden partijen post, drukwerken en folders dienen afgebundeld, om en om gelegd of doorschoten te worden afgeleverd per 50 of 100 stuks, en/of volgens de door BPL aan te geven richtlijnen. Indien de zending dan wel het drukwerk, folders niet op de door BPL aangegeven wijze wordt afgeleverd, kan de zending worden geweigerd en/of extra kosten in rekening worden gebracht. De verpakking dient te geschieden in pakken van gelijke inhoud. De hoeveelheid per pak dient duidelijk op de buitenzijde te worden vermeld, tenzij de hoeveelheid per pak op het verzendadvies is aangegeven.
4. Bij uitbesteding van de uitvoering van een dienst aan een derde, is opdrachtgever gebonden aan de door de derde aangegeven condities, zoals het te verzenden aantal, gewicht, omvang, datum en plaats van aan- en/of aflevering.
5. Indien door ontvangst van onjuiste informatie het te verzenden materiaal niet kan worden verzonden tegen het tarief, dat vooraf werd aangenomen en het noodzakelijk is extra vervoerskosten, resp. meer “porto” te betalen, is BPL gerechtigd dit zonder tussenkomst van opdrachtgever te besluiten en de kosten hiervan in rekening te brengen.
6. BPL is gerechtigd zaken van opdrachtgever of zaken die door opdrachtgever aan BPL zijn aangeboden onder zich te houden tot voldoening heeft plaatsgevonden van alle bedragen die door opdrachtgever zijn verschuldigd, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde, of op andere zaken van de opdrachtgever. Dit retentierecht heeft BPL ook ingeval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.
7. Levering, resp. uitvoering geschiedt binnen de normale, daarvoor geldende afgesproken tijd dan wel door de desbetreffende vervoerder gehanteerde overkomstduur. Indien een opdracht moet worden bespoedigd, zal hiertoe het overwerk en ander eventueel extra gemaakte kosten extra in rekening worden gebracht. Opgegeven leveringstijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient BPL derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
8. Indien het materiaal niet wordt afgehaald op het adres van opdrachtgever dan wel op een ander adres dan dat door opdrachtgever is aangewezen, dient het door BPL te verzenden of te verwerken materiaal tijdig te worden aangeleverd aan het adres zoals door BPL zal worden verstrekt. Het materiaal dient vergezeld te gaan van de begeleidingsbon of vrachtbrief zoals deze door vervoerder wordt gehanteerd. BPL aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor onjuiste, onvolledige of ontijdige aflevering noch voor de gevolgen daarvan. Alle kosten die direct dan wel indirect worden gemaakt ten behoeve van volledige, juiste en tijdige aanlevering, onverminderd het recht van BPL om een levering te weigeren zullen in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.
9. Overeengekomen afleveringstermijnen gelden slechts indien en voor zover het te verwerken of te verzenden materiaal e.d. op de overeengekomen plaats wordt afgeleverd. Indien ten gevolge van niet tijdige levering de verzorging van een opdracht binnen de overeengekomen termijn slechts kan worden uitgevoerd door inschakeling van extra transport, overwerk en/of koeriers- dan wel een andere sneldienst, zal BPL daartoe gerechtigd zijn en zullen daarvoor ontstane extra kosten voor rekening van de opdrachtgever komen. Controle op tijdige, juiste, volledige aflevering van het materiaal aan BPL of een door haar ingeschakelde vervoerder dient te geschieden door de opdrachtgever. BPL is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een niet tijdige of foutieve bezorging door en door haar ingeschakelde derde, behoudens voor zover BPL de betreffende derde kan aanspreken en daadwerkelijk van deze derde een vergoeding heeft ontvangen. In dat geval zal BPL opdrachtgever compenseren tot ten hoogste het bedrag dat BPL daadwerkelijk en onherroepelijk van de derde heeft ontvangen.

Artikel 06: BETALINGEN/OPSCHORTING
1. Alle betalingen door opdrachtgever dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, BPL is te allen tijde gerechtigd een geheel of gedeeltelijke vooruitbetaling te vragen alvorens een aanvang te nemen dan wel voort te gaan met de uitvoering van de opdracht, te voldoen binnen 7 dagen na daartoe strekkend verzoek, bij gebreke waarvan BPL gerechtigd is haar werkzaamheden op te schorten tot algehele voldoening van de nota(’s). De in verband met een opschorting door BPL gemaakte kosten, waaronder begrepen kosten van derden, alsmede de kosten van retouren en annuleringskosten, zijn dan onmiddellijk opeisbaar. Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan één maand, kunnen de werkzaamheden per maand in rekening worden gebracht.
2. Betaling dient in euro’s te geschieden. Wissels, cheques of andere waardepapieren hoeft BPL niet als betaling te accepteren, als zij worden aangenomen geldt dit als voornemen tot betaling en niet als afdoening van de openstaande schuld. Eventuele aan de inning verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij. BPL kan nimmer worden verplicht en is nimmer gehouden wissels, cheques e.d. op een bepaald tijdstip ter betaling voor te leggen. Van betaling is pas sprake vanaf het moment dat BPL de vrije beschikking heeft verkregen over het betaalde bedrag. Iedere betaling strekt steeds allereerst in mindering op verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op hoofdsommen, waarbij oudere vorderingen voor nieuwe gaan.
3. Indien de betaling BPL niet binnen de overeengekomen tijd heeft bereikt, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en daardoor alsdan de wettelijke rente verschuldigd. Daarenboven zijn voor rekening van de opdrachtgever alle door BPL daadwerkelijk gemaakte interne en externe kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid, alsmede die ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte, declaraties van rechtskundigen voor juridische bijstand daaronder begrepen. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 20% van het factuurbedrag met een minimum van 400 Euro. Belopen de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten meer dan dit bedrag, dan dienen deze kosten eveneens door opdrachtgever op eerste verzoek van BPL te worden voldaan.
4. Opslag: voor materiaal en/of andere goederen, welke door BPL, dan wel langer door BPL, opgeslagen dienen te worden dan overeengekomen, kan de opdrachtgever een bedrag voor opslag in rekening worden gebracht. Dit bedrag wordt berekend per palletruimte per dag.
5. Annulering: indien een opdracht door opdrachtgever tot 21 dagen voor de uitvoering van de opdracht wordt geannuleerd, dan wel indien een opdracht wordt geannuleerd waarvan reeds een aanvang met de uitvoering is gemaakt, heeft BPL het recht boven de gemaakte kosten , waaronder begrepen kosten derden, 30% van het oorspronkelijk te factureren bedrag in rekening te brengen.
6. Bij niet nakoming door de opdrachtgever van enige verplichting uit hoofde van een overeenkomst tussen opdrachtgever en BPL, heeft BPL het recht de verdere nakoming van haar verbintenissen die voortkomen uit alle tussen BPL en opdrachtgever lopende overeenkomsten op te schorten tot nakoming plaatsvindt, onverminderd haar overige uit de wet voortvloeiende opschortingsrechten. Tevens worden bij niet nakoming door opdrachtgever van een opeisbare vordering uit hoofde van een tussen opdrachtgever en BPL gesloten overeenkomst, alle vorderingen van BPL op opdrachtgever (uit welke overeenkomst dan ook) onmiddellijk en volledig opeisbaar. Tevens heeft BPL alsdan het recht om zekerheid te verlangen voor de nakoming van de verplichtingen van opdrachtgever in de vorm van een bankgarantie af te geven door een te goeder naam en faam bekend staande Nederlandse bankinstelling.

Artikel 07: AANSPRAKELIJKHEID
1. BPL is niet aansprakelijk voor fouten of onduidelijkheden in door opdrachtgever of derden aangeleverde gegevens, waaronder adressen, noch voor de gevolgen daarvan.
2. Goederen reizen voor risico van opdrachtgever. Schade aan verzonden materiaal ontstaan tijdens het door BPL verzorgde transport, is voor rekening van opdrachtgever. behoudens voor het geval deze schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van BPL of van de tot haar bedrijfsleiding of directie behorende personen. De zending, het te verwerken of te bezorgen materiaal, kan desgevraagd tegen diefstal, fraude, vermissing, zoekraken en/of beschadiging worden verzekerd ten laste van opdrachtgever. Indien BPL de uitvoering van een dienst uitbesteed aan een derde, en de te vervoeren goederen op grond van de tussen BPL en de derde gesloten overeenkomst zijn verzekerd, keert BPL bij schade aan opdrachtgever het bedrag uit dat zij daadwerkelijk heeft ontvangen van (de verzekeraar van) de derde, verminderd met de kosten die BPL in verband hiermee heeft moeten maken. BPL is in geen geval gehouden om zonder schriftelijke opdracht van verzender een verzekering af te sluiten.
3. BPL is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, van welke aard dan ook. Onder gevolgschade wordt tevens verstaan schade van opdrachtgever als gevolg van aanspraken van derden.
4. Ingeval BPL geen beroep kan doen op de in dit artikel genoemde uitsluitingen, is haar aansprakelijkheid in elk geval beperkt tot het factuurbedrag dat betrekking heeft op de betreffende zending. Voor zover BPL op deze aansprakelijkheidsbeperking geen beroep kan doen, is de aansprakelijkheid van BPL beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van BPL in het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico onder deze verzekering, tot een maximumbedrag van € 2.500,00 per schadegeval.
5. Opdrachtgever is tegenover BPL aansprakelijk voor schade die als gevolg van een oorzaak die aan hem kan worden toegerekend, door zijn zending/opdracht is toegebracht aan personen in dienst van BPL en/of een van haar uitvoerders, aan middelen van BPL en/of uitvoerders en aan andere zendingen. Opdrachtgever vrijwaart BPL voor alle aanspraken van derden, personeel van BPL daaronder begrepen, die het gevolg zijn van een aan opdrachtgever toe te rekenen oorzaak.
6. Iedere klacht van opdrachtgever, dient uiterlijk binnen 10 dagen nadat de specifieke aan deze klacht ten grondslag liggende dienst door BPL is verleend, door BPL schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd te zijn ontvangen. Bij gebreke van (tijdige) ontvangst van een klacht, komt ieder recht en iedere aanspraak van opdrachtgever ten aanzien van de klacht te vervallen.

Artikel 08: KLACHTEN & GESCHILLEN
1. Alle geschillen, hoe dan ook ontstaan, tussen BPL en haar opdrachtgevers, voor zover deze niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in de vestigingsplaats van opdrachtnemer. BPL behoudt daarnaast het recht als eiseres van haar vordering aan te brengen bij de bevoegde rechter van de woonplaats, c.q. de plaats van vestiging van de opdrachtgever.

Artikel 09: BESCHERMING PERSOONS- EN BEDRIJFSGEGEVENS
1. BPL verplicht zich om de informatie over personen en/of bedrijven/organisaties en in het algemeen alle informatie, die ligt in de persoonlijke dan wel bedrijfsmatige sfeer, waarover BPL zelf beschikt en waarover haar medewerkers beschikken in verband met de uitvoering van opdrachten, niet aan derden bekend te maken tenzij hierom door opdrachtgever wordt verzocht, dan wel enige wettelijke regeling daartoe verplicht.

Artikel 10: ZENDINGEN/OPDRACHTEN BUITENLAND
1. Op opdrachten die geheel of deels buiten Nederland dienen te worden uitgevoerd, zijn met inachtneming van het onderstaande dezelfde voorwaarden van toepassing als voor opdrachten die geheel in Nederland dienen te worden uitgevoerd.
2. Met betrekking tot opdrachten die geheel of deels buiten Nederland dienen te worden uitgevoerd geeft BPL in geen geval garanties over de overkomstduur c.q. het tijdstip van aflevering van zendingen. BPL is bij dergelijke opdrachten in geen geval aansprakelijk voor overschrijding van overeengekomen tijdstip van aflevering, noch voor de wijze van aflevering of de plaats van aflevering.
3. Bij opdrachten die geheel of deels in het buitenland dienen te worden uitgevoerd, wordt het verschuldigde bedrag bepaald door onder andere de soort zending, het gewicht, de (volume) maten, het land van bestemming en de eventuele aanvullende diensten, die worden verlangd.
4. Naast deze algemene voorwaarden en overige tussen partijen gemaakte afspraken, zijn op het internationale vervoer van zendingen/materiaal naar gelang van toepassing: ◦voor wegvervoer het CMR-verdrag
• ◦voor luchtvervoer de Warschau Conventie
• ◦de door de betreffende uitvoerder gehanteerde (algemene) voorwaarden
Ingeval dergelijke verdragsbepalingen of voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren deze boven de onderhavige algemene voorwaarden.
5. Douane: zendingen waarop accijnzen, belasting of invoerrechten worden geheven of zendingen welke met een vergunning moeten worden ingevoerd, kunnen vertraging oplopen en/of met extra kosten worden belast.
6. Het is verplicht bij pakketvervoer naar niet-EU landen een originele handelsfactuur mee te zenden, waarop alle vereiste informatie is vermeld.
7. Voor goederen zonder handelswaarde waarbij geen handelsfactuur zal worden verzonden, is een pro forma factuur een vereiste. Deze pro forma factuur moet dezelfde vereiste informatie bevatten als de hiervoor genoemde handelsfactuur.
8. De opdrachtgever blijft altijd aansprakelijk voor de kosten die voortvloeien uit het niet betalen door de geadresseerde van invoerrechten en BTW alsmede de kosten voor het retour zenden van de goederen. De opdrachtgever is verplicht BPL de schade te vergoeden die zij lijdt doordat, door welke oorzaak dan ook, documenten, bijvoorbeeld T-documenten niet (tijdig) kunnen worden gezuiverd, of vanwege andere omstandigheden verplichtingen tot betalingen van douanerechten en/of accijnzen ter zake van de ter vervoer aangeboden goederen/materiaal, voor BPL ontstaan en BPL te dien zake derhalve volledig te vrijwaren.

Artikel 11: CONVERSIE
1. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit een overeenkomst nietig is door welke andere oorzaak dan ook niet kan worden toegepast treedt voor deze bepaling automatisch (van rechtswege) in de plaats een geldige bepaling die zo veel mogelijk beantwoordt aan de strekking van het nietige beding. Partijen zijn gehouden over de tekst van deze nieuwe bepaling zo nodig met elkaar in redelijk overleg te treden.
2. In dat geval gehouden de overige bepalingen van de algemene voorwaarden of van de overeenkomst zo veel mogelijk onverminderd hun geldigheid.